D E S E Ñ O        •         S O S T I B I L I D A D E     •       C O N S T R U C  I O N

I N I C I O  • Inicio.html
Q U I E N E S  S O M O S  •quienes_somos.html
R E H A B I L I T A C I Ó N  •rehabilitacion.html
C O N S T R U C C I Ó N  B A J O  C O S T E  •
S O S T E N I B I L I D A D  •Construccion_sostenible.html
T R A B A J O S  •Proyectos/Proyectos.html
C O N T A C T OContacto.html

Construción de baixo custo

Construcción de bajo costo

“Pequenas vivendas unifamiliares construídas de modo tradicional con muros de carga ou realizadas mediante sistemas de armazón lixeira de madeira tipo baloom frame ou plataforma, desenvolvidos en taller mediante procesos de control numérico para ser transportados e montados en obra con posterioridade.

“Pequeñas viviendas unifamiliares construidas de modo tradicional con muros de carga o realizadas mediante sistemas de entramado ligero de madera  tipo baloom frame o plataforma, desarrollados en taller mediante procesos de control numérico para ser transportados y montados en obra con posterioridad.”

• D E S E Ñ O

• S O S T I B I L I D A D E

• C O N S T R U C I O N