D E S E Ñ O        •         S O S T I B I L I D A D E     •       C O N S T R U C  I O N

I N I C I O  • Inicio.html
Q U I E N E S  S O M O S  •quienes_somos.html
R E H A B I L I T A C I Ó N  •rehabilitacion.html
C O N S T R U C C I Ó N  B A J O  C O S T E  •Construccion_de_bajo_coste.html
S O S T E N I B I L I D A D  •
T R A B A J O S  •Proyectos/Proyectos.html
C O N T A C T OContacto.html

Sostibilidade

Sostenibilidad

• D E S E Ñ O

• S O S T I B I L I D A D E

• C O N S T R U C I O N

"A edificación sostible reduce a emisión de CO2 á atmosfera, utilizando materiais con baixo custo enerxético, de produción e transporte, un correcto deseño arquitectónico, e a utilización de sistemas pasivos de produción enerxética, traducíndose, en definitiva, nun menor consumo da vivenda por metro cadrado e ,polo tanto, nunha menor emisión de CO2.Podemos estimar, finalmente, unha variación de consumo de 72Kwh/m² ano co deseño e illamento axeitados"

“La edificación sostenible reduce la emisión de CO2 a la atmósfera, utilizando materiales con bajo costo energético de producción y transporte, un correcto diseño arquitectónico y la utilización de  sistemas pasivos de producción energética, traduciéndose en definitiva en un menor consumo de la vivienda por metro cuadrado y ,por lo tanto,  en una menor emisión de CO2. Podemos estimar, finalmente, una variación de consumo de  72Kwh/m2 año con el diseño y aislamiento adecuados”