D E S E Ñ O        •         S O S T I B I L I D A D E     •       C O N S T R U C I O N

I N I C I O  • Inicio.html
Q U I E N E S  S O M O S  •quienes_somos.html
R E H A B I L I T A C I Ó N  •
C O N S T R U C C I Ó N  B A J O  C O S T E  •Construccion_de_bajo_coste.html
S O S T E N I B I L I D A D  •Construccion_sostenible.html
T R A B A J O S  •Proyectos/Proyectos.html
C O N T A C T OContacto.html

“Dende a rehabilitación completa de vivendas unifamiliares e pequenos edificios, mesmo en estado de ruína. Os traballos poden comprender de modo independente estrutura, instalacións, acabados, modificacións de distribución, ventás, portas ou rehabilitación enerxética.


“Desde la rehabilitación completa de viviendas unifamiliares y pequeños edificios, incluso en estado de ruina. Los trabajos pueden comprender de modo independiente estructura, instalaciones, acabados,  modificaciones de distribución, ventanas, puertas o rehabilitación energética.

Rehabilitación

Rehabilitación

• D E S E Ñ O

• S O S T I B I L I D A D E

• C O N S T R U C I O N